05 loại hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

04/07/2022, 14:00

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 ngày 16/06/2022. Trong đó, luật quy định rõ 05 loại hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

- Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

- Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Trong đó, Hợp đồng bảo hiểm tài sản; Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

So với quy định hiện hành, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã mở rộng hơn các loại Hợp đồng bảo hiểm hơn. Trước đó, tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 chỉ quy định 03 loại là:

- Hợp đồng bảo hiểm con người;

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ 01/01/2023, trừ khoản 3 Điều 86, khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95, khoản 3 và khoản 4 Điều 99, các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 của luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028.

TIẾN HƯNG

Theo Lsvn.vn

Thời gian đăng: 04/07/2022  10:03

Nguồn