Bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

01/11/2022, 08:07

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung điểm e, khoản 3, Điều 7, Nghị định 126/2020/NĐ-CP thêm một trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Cụ thể, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 79, Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4, Điều 44, Luật Quản lý thuế.

Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Trước đó, tại khoản 3, Điều 7, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau:

Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP này.

Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4, Điều 44, Luật Quản lý thuế.

Theo đó, so với quy định cũ, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp: "Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập". Đây là quy định mới bổ sung.

TRẦN QUÝ

Theo lsvn.vn

Thời gian đăng: 31/10/2022 10:28

Nguồn