Tập đoàn, Tổng công ty cần quyết liệt triển khai Nghị quyết 01 từ đầu năm

07/02/2024, 09:00

Bộ Kế hoạch và đầu tư đang hoàn tất lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước và sẽ sớm trình Chính phủ. Theo đó, việc sửa đổi bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Theo đó, các Tập đoàn, Tổng công ty tự chủ, tự chịu