Đề xuất sửa quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

26/11/2022, 08:48

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi khoản 2, Điều 4 về thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Theo đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn (bao gồm cả trường hợp thay đổi địa điểm trước khi khai trương hoạt động);

- Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1 (Trình tự chấp thuận trước khi khai trương hoạt động) Điều 10 (Trình tự chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp). 

Đối với đề nghị thành lập chi nhánh, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng dự kiến thành lập chi nhánh về sự cần thiết có thêm chi nhánh trên địa bàn.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có văn bản báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh về việc đáp ứng yêu cầu khai trương hoạt động chi nhánh chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến khai trương hoạt động chi nhánh.

NHNN cho biết lý do sửa đổi là theo Điều 6, Nghị định số 26/2014/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng hiện nay bao gồm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, không còn các Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh). Việc sửa đổi quy định này để đảm bảo phù hợp với quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng nêu trên.

QUÝ NGUYÊN

Theo lsvn.vn

Thời gian đăng: 26/11/2022 06:34

Nguồn